۷۰۱۵۰۰ سونوگرافی مغز نوزادان ۴۰۹,۷۰۰ ۲۸۶,۷۹۰ ۲۴۵,۸۲۰ ۷۰۱۵۱۰ سونوگرافی چشم (A اسکن و B اسکن) هر کدام بـه تنـهایی ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۵۰۵ سونوگرافی چشم (A اسکن و B اسکن) با هم ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۵۲۰ سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید ۵۹۵,۰۰۰ ۴۱۶,۵۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۷۰۱۵۳۰ سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتید تحت فکی) ۲۴۴,۸۰۰ ۱۷۱,۳۶۰ ۱۴۶,۸۸۰ ۷۰۱۵۳۵ سونوگرافی جستجوی مایع درون پلور یـا آسیت هر کدام ۱۹۷,۲۰۰ ۱۳۸,۰۴۰ ۱۱۸,۳۲۰ ۷۰۱۵۴۰ سونوگرافی یک طرفه با پروب مخصوص ۲۲۲,۷۰۰ ۱۵۵,۸۹۰ ۱۳۳,۶۲۰ ۷۰۱۵۴۵ سونوگرافی دو طرفه با پروب مخصوص ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۹۵۲,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰ ۷۰۱۵۵۰ سونوگرافی قفسه ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۵۵۵ سونوگرافی شکم (کبد، هزینه سونو بیوفیزیکال کیسه صفرا، طحال، کلیتین و پانکراس) ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۵۶۰ سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی ۵۹۵,۰۰۰ ۴۱۶,۵۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۷۰۱۵۷۰ سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی ۱۵۹,۸۰۰ ۱۱۱,۸۶۰ ۹۵,۸۸۰ ۷۰۱۵۷۵ سونوگرافی یک کلیـه ۱۸۱,۹۰۰ ۱۲۷,۳۳۰ ۱۰۹,۱۴۰ ۷۰۱۵۹۰ سونوگرافی کلیتین ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۵۹۵ سونوگرافی پانکراس ۱۵۸,۱۰۰ ۱۱۰,۶۷۰ ۹۴,۸۶۰ ۷۰۱۶۰۰ سونوگرافی طحال ۲۲۱,۰۰۰ ۱۵۴,۷۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ ۷۰۱۶۰۵ سونوگرافی رتروپریتوئن یـا آئورت شکمـی ۲۴۹,۹۰۰ ۱۷۴,۹۳۰ ۱۴۹,۹۴۰ ۷۰۱۶۱۰ سونوگرافی آپاندیس (لگن، کلیـه راست، آپاندیس) ۳۵۸,۷۰۰ ۲۵۱,۰۹۰ ۲۱۵,۲۲۰ ۷۰۱۶۱۵ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادراری (شامل مثانـه پر) ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۶۲۰ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادراری و مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۷۹۹,۰۰۰ ۵۵۹,۳۰۰ ۴۷۹,۴۰۰ ۷۰۱۶۲۵ سونوگرافی کلیـه و مجاری ادرای و پروستات و مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۶۳۰ سونوگرافی لگن با مثانـه پر و خالی (با تعیین زریجوی ادراری) ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۴۵ سونوگرافی (مثانـه، پروستات، وزیکول سمنیـال) لگن ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۵۰ سونوگرافی (مثانـه، رحم و تخمدانـها، جستجوی IUD ) لگن ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ ۷۰۱۶۵۵ سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم، لگن ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۶۶۰ سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم ۲۹۰,۷۰۰ ۲۰۳,۴۹۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۷۰۱۶۶۵ سونوگرافی ها ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۶۷۰ سونوگرافی پایین نیـامده ۴۹۸,۶۰۰ ۳۴۹,۰۲۰ ۲۹۹,۱۶۰ ۷۰۱۶۷۵ سونوگرافی آدرنال یک طرفه ۱۶۳,۲۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ ۹۷,۹۲۰ ۷۰۱۶۸۰ سونوگرافی آدرنال دو طرفه ۲۸۵,۶۰۰ ۱۹۹,۹۲۰ ۱۷۱,۳۶۰ ۷۰۱۶۸۵ سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال) ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۶۹۰ سونوگرافی رحم و تخمدانـها (ترانس واژینال) ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۶۹۵ سونوگرافی شکم نوزادان (استنو زپیلورو...) ۳۹۱,۰۰۰ ۲۷۳,۷۰۰ ۲۳۴,۶۰۰ ۷۰۱۷۰۰ سونوگرافی هیپ نوزادان ۴۰۲,۹۰۰ ۲۸۲,۰۳۰ ۲۴۱,۷۴۰ ۷۰۱۷۰۵ سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیـه مورد درخواست ۷۱۴,۰۰۰ ۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۸,۴۰۰ ۷۰۱۷۱۰ سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن (برسری حرکات دیـافراگم مدیـاستبن و...) ۳۵۷,۰۰۰ ۲۴۹,۹۰۰ ۲۱۴,۲۰۰ ۷۰۱۷۱۵ سونوگرافی تعیین حاملگی، سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۰ سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۵ سونوگرافی به منظور تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۶ سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۲۷ سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۰ سونوگرافی NT و NB ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۱ سونوگرافی NT و اتومالی سه ماهه اول ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۵۰۰ ۹۶۹,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۲ سونوگرافی جفت از نظر گرتا ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۸۹۲,۵۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۵ سونوگرافی به منظور بررسی وضع و سلامت جنین های چند قلو ۵۱۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ ۷۰۱۷۳۶ سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۷۰۱۷۴۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن (دو کاروئید و دو ورتبرال و وریدهای ژو گولار) ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۷۰۱۷۴۵ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۵۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۵۵ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۶۰ سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۷۷۰ سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهای دو طرفه ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۶۵ سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهای یک طرفه ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۷۷۵ سونوگرافی کالر داپلر شریـانی وریدی یک اندام ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۷۸۰ سونوگرافی کالر داپلر شریـانی وریدی دو اندام ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰ ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۷۰۱۸۴۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید کاروتید یک طرفه ۶۸۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۰ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید کاروتید دو طرفه ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفیذ شریـانی یـا وریدی یک اندام ۷۶۵,۰۰۰ ۵۳۵,۵۰۰ ۴۵۹,۰۰۰ ۷۰۱۸۵۵ سونوگرافی داپلر سیـاه و سفید شریـانی یـا وریدی دو طرفه ۸۵۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۴۰ سونوگرافی داپلر هر عضو شکمـی یـا تومروهای شکمـی یـا لگن هرکدام ۱,۶۵۰,۷۰۰ ۱,۱۵۵,۴۹۰ ۹۹۰,۴۲۰ ۷۰۱۷۸۵ سونوگرافی کالر داپلر هر عضو شکمـی یـا تومورهای شکمـی یـا لگن هر کدام ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۷۹۰ سونوگرافی کالر داپلر کلیـه ها یـا ها ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۷۹۵ سونوگرافی کالر داپلر کلیـه پیوندی ۱,۵۹۴,۶۰۰ ۱,۱۱۶,۲۲۰ ۹۵۶,۷۶۰ ۷۰۱۸۰۰ سونوگرافی کالر داپلر کبد یـا ضایعات تومور ۲,۱۲۳,۳۰۰ ۱,۴۸۶,۳۱۰ ۱,۲۷۳,۹۸۰ ۷۰۱۸۰۵ سونوگرافی کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال ۲,۰۲۹,۸۰۰ ۱,۴۲۰,۸۶۰ ۱,۲۱۷,۸۸۰ ۷۰۱۸۱۰ سونوگرافی کالر داپلر رحم حامله (رحم جفت و جنین) ۲,۰۴۱,۷۰۰ ۱,۴۲۹,۱۹۰ ۱,۲۲۵,۰۲۰ ۷۰۱۸۱۵ سونوگرافی کالر داپلر آلت (Penis) شامل کلیـه مراحل مورد نیـاز و تزریق پاپارین ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۲۰ سونوگرافی کالر داپلر آلت (Penis) بدون تزریق پاپارین ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۲۵ سونوگرافی شانـه یـا زانو ۴۲۳,۲۰۰ ۲۹۶,۲۴۰ ۲۵۳,۹۲۰ ۷۰۱۸۷۰ سونوگرافی T.C.C.S اسکن دوبلیـانـهای خارج مغزی شامل کاروئید ووتبرال دو طرفه و وریدهای گردنی و همراه با رویت پار نشیم هسته های مغزی بـه اضافه خدمت T.C.D ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۷۳۴,۰۰۰ ۷۰۱۸۶۵ سونوگرافی داپلر ترانس کرانیـال (T.C.D) کـه شامل کلیـه عروق داخل جمجمـه ای و کاروئید ورتبرال دو طرفه مـیباشد ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۰ سونوگرافی کالر داپلر ivc و وریدهای ایلیـاک ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۲ سونوگرافی کالر داپلر آئورت و شریـان های ایلیـاک ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۷۰۱۸۸۴ سونوگرافی کالر داپلر فیستول دیـالیز ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۰۹۰۰ سنجش تراکم استخوان (sigle photon) ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۴۸۷,۵۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۷۰۰۹۰۵ سنجش تراکم استخوان (Dual photon) ۲,۵۶۳,۶۰۰ ۱,۷۹۴,۵۲۰ ۱,۵۳۸,۱۶۰ ۷۰۰۹۱۰ Bone Survey که تا سن ۱۰ سالگی ۹۴۵,۲۰۰ ۶۶۱,۶۴۰ ۵۶۷,۱۲۰ ۷۰۰۹۱۵ Bone Survey که تا سن ۱۰ سالگی با دو کلیشـه اضافه (رخ و نیمرخ کمر) ۱,۴۶۰,۳۰۰ ۱,۰۲۲,۲۱۰ ۸۷۶,۱۸۰ ۷۰۰۹۲۰ Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان (یک یـا دو منطقه) رادیوگرافی ۲,۵۶۳,۶۰۰ ۱,۷۹۴,۵۲۰ ۱,۵۳۸,۱۶۰ ۷۰۰۹۲۵ Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانـهای تمام بدن ۳,۰۴۴,۷۰۰ ۲,۱۳۱,۲۹۰ ۱,۸۲۶,۸۲۰ . هزینه سونو بیوفیزیکال . هزینه سونو بیوفیزیکال : هزینه سونو بیوفیزیکال
[تعرفه خدمات سونوگرافی هزینه سونو بیوفیزیکال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 13:22:00 +0000